Algemene voorwaarden

1. algemene bepalingen

a. Bij het ondertekenen van de offerte van Trouwburo Karo wordt door de Klant voor een welbepaald vooraf omschreven pakket van diensten gekozen, zoals omschreven in de offerte en de overhandigde documentatie.

b. Elke overeenkomst met Trouwburo Karo valt onder deze algemene voorwaarden, evenals, indien van toepassing, de specifieke voorwaarden gebonden aan elke specifieke prestatie, en dit ter aanvulling van de huidige voorwaarden.

c. Trouwburo Karo zal de dienstverlening uitvoeren conform de beste standaarden van het beroep van weddingplanner, met dien verstande dat Trouwburo Karo een middelenverbintenis aangaat.

d. De Klant zal met Trouwburo Karo samenwerken, gedurende de hele duur van de dienstverlening, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de prestaties zoals omschreven in de offerte. Ten dien einde zal de Klant, zonder uitstel, elke verduidelijking nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening verstrekken en zal de Klant steeds antwoorden op de eventuele vragen van Trouwburo Karo.


2. offerte, prijs en betaling

a. De staat van kosten van de weddingplanner kan 3 elementen bevatten: de kosten van de weddingplanner, de kosten van de accessoires en het ereloon bij werken met externe derden.(2)

b. De kosten van de weddingplanner worden als volgt berekend:

a. Gekozen/ opgemaakt event-/ weddingpakket

b. verplaatsingsvergoeding extra bezoeken + >30km rond Aartselaar: 1EUR/km

c. extra bezoeken: 30 euro/ begonnen uur

d. financiële verrichtingen: 1 euro/ verrichting (3)

e. aangetekende zendingen: 10 euro/ stuk

c. Elke wijziging van de dienstverlening van Trouwburo Karo zoals omschreven in de offerte zal vooraf aangevraagd moeten worden door de Klant en expliciet goedgekeurd worden door Trouwburo Karo. De Klant aanvaardt verder dat elke nieuwe aanvraag de prijs van de dienstverlening van Trouwburo Karo kan wijzigen.

d. De prestaties worden gefactureerd conform aan het tarief vermeld in de offerte. Alle prijzen vermeld in de offerte. De offertes en facturen worden aangeleverd door Trouwburo Karo onder papier formaat en/of onder elektronisch formaat.

e. Het totale bedrag zoals overeengekomen in de offerte wordt opgesplitst in twee deelfacturen. De eerste factuur is betaalbaar na aanvaarding van de offerte en bedraagt 50% van het in de offerte afgesproken bedrag. Wanneer de offerte ook zaken betreft die volledig afgehandeld zijn voor de eigenlijke event-/ huwelijksdag, wordt het volledige bedrag van deze onderdelen aangerekend. Twee weken vóór de event-/ huwelijksdag dient de Klant het resterende saldo te hebben betaald. Betaalde bedragen komen overeen met reeds geleverde diensten en prestaties door Trouwburo Karo welke zijn verworven na betaling.

f. Tenzij anders vermeld in de offerte dienen de facturen binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij niet-betaling van het saldo op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op dit bedrag een interest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per maand, tot volledige betaling. Op dit bedrag is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%. Daarenboven zal, in geval van niet betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum, het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 20%, met een minimum van €75.

g. Bij niet-betaling door de Klant behoudt de Trouwburo Karo zich eveneens het recht voor om de verdere dienstverlening op te schorten. Tevens behoudt Trouwburo Karo zich het recht voor om bij niet-betaling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

h. De weddingplanner regelt alle betalingen met derden. Enkel wanneer de weddingplanner de cliënten bijstaat in de samenwerking met externe derden, handelt de weddingplanner deze betalingen ook af. Zo niet, zijn deze betalingen door de Klant zelf uit te voeren.

(2) externe derden: derden waarmee de cliënten wensen samen te werken.

(3) verrichtingen voor externe derden.


3. uitvoeringstermijnen

a. De overeengekomen termijnen zijn bindend voor zowel de Klant als Trouwburo Karo. Afwijkingen op de afgesproken termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de Klant en Trouwburo Karo, behoudens in een geval van overmacht zoals voorzien onder punt 8.

b. De Klant aanvaardt dat afwijkingen in de uitvoeringstermijnen aanleiding kunnen geven tot een prijsverhoging. Trouwburo Karo zal een eventuele prijsverhoging steeds vooraf meedelen aan de Klant.

c. Bij afwijkingen van de uitvoeringstermijn te wijten aan de Klant en waarbij de Klant Trouwburo Karo niet vooraf heeft verwittigd, behoudt Trouwburo Karo zich het recht voor de prijs forfaitair te verhogen met 15%. In het geval waarin Trouwburo Karo zonder verwittiging de uitvoeringstermijn wijzigt, heeft ook de Klant recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de afgesproken prijs.

d. Indien door een niet vooraf gecommuniceerde wijziging van de uitvoeringstermijn door de Klant of Trouwburo Karo de overeenkomst in zijn geheel niet meer uitgevoerd kan worden, heeft Trouwburo Karo het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

e. De Klant aanvaardt dat bij ontbinding van de overeenkomst te zijnen laste alle reeds betaalde bedragen definitief verworven zijn door Trouwburo Karo in het kader van door haar reeds gepresteerde diensten.

f. Wanneer de cliënten bepaalde diensten uit het contract willen halen, betalen zij voor deze diensten de door de weddingplanner reeds gemaakte kosten en werkuren + 20% van het totale bedrag van deze geannuleerde diensten.


4. privacy

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie

b. Trouwburo Karo zal steeds zorg dragen voor de juiste verwerking van de gegevens haar verstrekt door de Klant in overeenstemming met de GDPR van 25.05.2018 van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

c. De klant geeft de toestemming aan Trouwburo Karo om foto's te gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit zonder de persoonlijke levenssfeer van de Klant te benadelen.


5. beëindiging van de overeenkomst

a. Zowel de Klant als Trouwburo Karo hebben steeds het recht om de overeenkomst op te zeggen. Het opzeggen van de overeenkomst dient steeds te gebeuren bij aangetekende brief met een opzeggingstermijn van ten minste 15 dagen. Verwijzend naar artikel 3 blijven alle reeds betaalde voorschotten op het moment van opzegging verworven.

b. Bij opzegging door de Klant, dient ook steeds een schadevergoeding ten belopen van 50 % van het totale bedrag zoals overeengekomen op de offerte, betaald te worden aan Trouwburo Karo. Bij opzegging door de Klant in de week voor het huwelijk of op de huwelijksdag zelf, dient de Klant de resterende 50% nog te betalen aan Trouwburo Karo, zodat het totaalbedrag volledig betaald moet worden.

c. Trouwburo Karo maakt uitdrukkelijk voorbehoud eventuele verdere schade, zoals kosten wegens verbreking van overeenkomsten die aan derden moeten worden betaald integraal op de Klant te verhalen.

d. Wanneer externe factoren/partijen zorgen voor een beëindiging van de samenwerking en/of Trouwburo Karo of derde partijen in onder aanneming schade lijden vanwege het uitvoeren van een daar de klanten gevraagde service, zullen de onkosten op de Klant worden verhaald.


6. overeenkomsten met derden

a. In overeenkomsten met derden is Trouwburo Karo enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van Trouwburo Karo, rechtstreeks gesloten tussen de derde en de Klant.

b. In het geval waarin Trouwburo Karo gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de Klant, waartoe de Klant door de ondertekening van de offerte onherroepelijk mandaat verstrekt aan Trouwburo Karo. Op geen enkel moment is Trouwburo Karo aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de Klant en een derde (of haar werknemers en/of aangestelden) waarbij Trouwburo Karo heeft bemiddeld.


7. verzekering

De klant verbindt er zich toe een event-/ huwelijksverzekering af te sluiten bij een maatschappij van zijn keuze. Trouwburo Karo kan op elk moment de klant verzoeken het bewijs van deze verzekering voor te leggen. Indien een event/ huwelijksfeest door overmacht niet kan plaatshebben en valt onder de dekking van de event-/ huwelijksverzekering, heeft Trouwburo Karo een voorrecht op de door uit verzekeringsmaatschappij uit te keren sommen bij niet-betaling van de facturen van Trouwburo Karo. Indien de klant wenst af te zien van dergelijke verzekering, zijn de onkosten, gekoppeld aan een annulatie, voor eigen rekening van de klant.


8. overmacht

a. Wanneer Trouwburo Karo ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt Trouwburo Karo zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat de Klant een schadevergoeding kan eisen.

b. Hetzelfde geldt voor de Klant, maar Trouwburo Karo sluit uitdrukkelijk van het eindigen van de relatie tussen de partners als een geval van overmacht, uit.

Worden wel als overmacht beschouwd, de volgende gebeurtenissen:

 het overlijden van één van de huwelijkspartners

 ziekenhuisopname één van de huwelijkspartners, tenzij deze het gevolg is van een vooraf door de huwelijkspartner gekende medische behandeling of ziekte;

 het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden in de eerste graad van één van de huwelijkspartners en/of van de getuigen;

 natuurrampen, oorlogssituaties, oproer en algemene stakingen.

c. Wanneer een event/ huwelijksfeest in het buitenland georganiseerd dient te worden in gebieden waar het risico op onvoorziene gebeurtenissen hoger ligt dan in België, dan is dit bijkomend risico ten laste van de Klant.

d. Ook bij overmacht worden reeds betaalde facturen door Trouwburo Karo als verworven beschouwd.


9. klachten

a. Klachten dienen schriftelijk en per aangetekende brief overgemaakt te worden aan Trouwburo Karo binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht de verstrekte diensten aanvaard te hebben. Bij het ontvangen van een klacht zal Trouwburo Karo in overleg met de Klant een zo geschikt mogelijke oplossing uitwerken.


10. toepasselijk recht en bevoegdheid

De overeenkomst tussen de Klant en Trouwburo Karo wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn, naargelang het geval enkel de Vrederechter te Boom of de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd.


BE 0778 919 106